சாக்கடை  தருமோ நறுமணமே!


உள்நோக்கம் தீதாய் ஊருக்கு நல்லதாய்
சொல்செயல் காட்டிடும் சூது மனமே
நோக்கம் மறைத்திடும் நுட்பம் அறிந்தாலும்
சாக்கடையும் என்றும் தருமோ நறுமணமே

ச.சுதாகர்