Friday, February 18, 2011

சின்னச் சின்னச் சூரியர்களே..!
செடிகளே, கொடிகளே, தருக்களே,
என் மீது விழும் சூர்யக்கதிர்களை
உணவாக்கும் ஆற்றல் இல்லையே..!
அளவு சிறியதானாலும்
அந்த அருகம் புல்லின் கம்பிரம் உயர்ந்தது..!
உணவு தேடும் தேவை இல்லாததால் தான் நீங்கள் நகர்வதில்லையோ..!
சொந்தக் காலில் நிறபது என்பது இதுதானோ..!
சக்திக்காக சூரியனைச் சுற்றி வரும் கிரகங்கள் போல,
மனிதர்களும், மிருகங்க்ளும், மனிதமிருகங்களும்,
சுற்றி வரும் சின்னச் சின்னச் சூரியர்களே...
"கொன்றால் பாவம் திண்றால் போச்சு.." என்னும்
சித்தாந்தம்
"நட்டுவிட்டு வெட்டு.." என்று மாறும் காலம் எப்போது..?

Wednesday, February 16, 2011

¸Õ¨½ §ÅñÎõ

«È¢¨Å Áò¾¡ì¸¢,

Íú¿¢¨Ä¸¨Çì ¸Â¢Ã¡ì¸¢,

¿øÄÅ÷ ¦À¡øÄ¡¾Å÷¸¨Ç þÕÒÈõ ¿¢Õò¾¢,

ÁÉì ¸¼¨Äì ¸¨¼¸¢Ã¡ö þ¨ÈÅ¡...

Á¡È¢, Á¡È¢, þýÀÓõ ÐýÀÓõ

¦ÅÇ¢ôÀðÎ, «¨Äì¸Æ¢ì¸¢ýÈÉ..!

«¸í¸¡Ãõ «Æ¢Ôõ ŨÃ,

«Á¢÷¾Á¡É ¿¢ò¾¢Â ¬Éó¾õ

¦ÅÇ¢ôÀ¼¡Ð..!

¸¨¼¾Öõ ¿¢ü¸¡Ð..!

«îÍúºÁò¨¾ «È¢Â,

«¨¼¸¢§Èý ºÃ½¡¸¾¢..

¸Õ¨½ §ÅñÎõ þ¨ÈÅ¡..!

Wednesday, February 9, 2011

எனக்குள் நீ... உனக்குள் நான்...
பயம், ஏக்கம், விரக்தி, ஏமாற்றம்
போன்ற உணர்வுகள் மேலோங்கும் போது,
நடைபழகும் குழந்தை இடறி விழுந்து,
தன்னைத் தூக்கித் தேற்ற, ஆதரவு தேடி அழுவது போல்,
மனம் நிம்மதிக்காக அடைக்களம் தேடுகிறது.
அள்ளி அணைத்து தேற்ற வரும் தன்னலமற்றத் தாய் போல்,
நம்மைத் தேற்றக் கடவுள் வருவதில்லை.
நாம் குழந்தையாக இல்லாததால்..!
முயற்சியில் தடை,
நம்மை முடக்குவதற்காக அல்ல,
மேலும் முன்னேற்ற, முடுக்கி விட,
கடவுள் தரும் கொடை..!
இந்தப் புரிதல் சக்தி இல்லாததால்,
இடறி விழும் போது குழந்தை அழுகிறது...!
தூக்கித் தேற்ற ஆதரவு தேடுகிறது..!
அப்போது, அன்னையாக கடவுள் நம்மோடு இருந்தார்;
நாம் அவருக்குள் இருந்தோம்.
இப்போதும், புரிதல் சக்தியாக கடவுள் நம்மோடு இருக்கிறார்;
இப்போது, அவர் நமக்குள் இருக்கிறார்..!